STT

Tên Thủ tục hành chính

Đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực Nhà ở và công sở

1

Cấp, đổi biển số nhà

Quyết định số 283/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017

II. Lĩnh vực đường thuỷ nội địa

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với
phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Quyết định số 906/QĐ-
UBND ngày 27/4/2016

3

Đăng ký lần ñầu ñối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp
chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ
quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp
phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp
chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng
không thay đổi cơ quan đăng ký phương
tiện

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp
chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp
chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương
tiện

10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

III. Lĩnh vực Môi trường

11

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường

Quyết định số 2363/QĐ-
UBND ngày 05/10/2016

12

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

IV. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

13

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Quyết định số 1697/QĐ-
UBND ngày 27/7/2016

14

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

15

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính,
ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địachỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

16

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã

17

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp
tác xã

18

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần,
thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

19

Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã

20

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của
hợp tác xã

21

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

22

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

24

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hỏng)

25

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh,văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hỏng)

26

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

27

Đăng ký khi hợp tác xã chia

28

Đăng ký khi hợp tác xã tách

29

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

30

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

31

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp
tác xã)

V. Lĩnh vực đầu tư

32

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử
dụng vốn nhà nước
 

Quyết định số 2814/QĐ-
UBND ngày 23/11/2016

VI. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo

33

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

Quyết định số 1647/QĐ-
UBND ngày 20/7/2016

34

Giải thể trường tiểu học

35

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
 

36

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại
xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện

37

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện
chương trình giáo dục tiểu học

38

Giải thể trường trung học cơ sở

39

Chuyển trường đối với học sinh trung học
cơ sở

40

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

41

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

42

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

43

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

44

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học